Username
Password
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน


       ปัจจุบันการจัดการเรียนการรู้ทั้งหลาย มุ่งเน้นที่จะให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของตนให้ได้สูงสุด
ซึ่ง วิธีการสอนนั้นจะเน้นให้ผู้เรียนทำโครงงาน (Project) เพื่อพัฒนาทักษะและการคิดอย่างแท้จริง แต่ในการทำโครงงานนั้นก็มักจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และยากที่จะทำออกมาเป็นรูปเล่มอย่าง
สมบรูณ์ เพราะบางครั้งผู้เรียนไม่ทราบถึงหัวข้อหลักที่ควรจะนำเสนอหรือรายละเอียดเล็กน้อยแต่มี
ความสำคัญ

       ดังนั้นโปรแกรมจัดทำโครงงานนนี้จึงได้หาข้อมูล สรุปและรวบรวมวิธีต่างๆ ที่จะทำให้ผู้ใช
้โปรแกรมจัดทำโครงงานสามารถผลิตโครงงานออกมาได้ อย่างง่ายดาย และมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน
เหมาะที่จะเป็นสื่อความรู้ที่ดีต่อไป